Paleta
Paleta jest rozbudowanym zestawem zakładek, zawierających symbole graficzne niezbędne w notacji muzycznej.
Klikając w belki tytułowe palety otwieramy lub zamykamy okienka z ich zawartością .
Elementy z palety dostępne są na zasadzie "przeciągnij i upuść". Używamy LPM, aby przeciągnąć wybrany obiekt z palety i umieścić go we właściwym miejscu partytury. W zależności od rodzaju oznaczenia stosujemy kilka sposobów zakotwiczenia (upuszczenia) przeciąganego obiektu.
Kreski taktowe wstawiamy przeciągając nad istniejącą kreskę - upuszczamy gdy kreska jest czerwona.
nad wybrany takt - upuszczamy, gdy takt jest zaznaczony.
lub wskazując nutę, w takcie - upuszczamy gdy nuta jest czerwona.
Zakotwiczenie do taktu:
Wprowadzając z palety klucz, oznaczenie tonacji lub metrum upuszczamy obiekt na wybrany takt. Towarzyszy temu charakterystyczne podświetlenie miejsca docelowego: .
Zakotwiczenie do nuty:
Łuk zakotwiczamy do wybranej nuty
i nadajemy mu kształt używając jednego z czterech uchwytów .
Do wybranej nuty przypisujemy znaczenia artykulacyjne, znaki chromatyczne i palcowanie. Podobnie arpeggia i glissanda, główki nut i tremola.
Zakotwiczenie do miary w takcie:
Znaki dynamiczne, przenośniki oktawowe, oznaczenia pedalizacji przypisujemy do wybranej miary w takcie .
Porady:
Paleta znajduje się przy lewej krawędzi okna programu. Jeżeli nie jest widoczna używamy F9 lub menu Widok -> Paleta.
Łuk legato można dodać zaznaczając nutę i wciskając S .
Możliwe jest dodanie oznaczenia do wielu nut jednocześnie: zaznaczamy wybrane nuty, klikając kolejne z wciśniętym Ctrl , a następnie dwukrotnie w wybrany symbol z Palety - np. Staccato .