Edycja - wprowadzanie korekt i zmian
Możliwe jest wprowadzanie poprawek w zapisie wysokości dźwięków. Przenosimy je o pół tonu w górę lub w dół używając lub . Przenoszenie o oktawę: Ctrl+ lub Ctrl+.
Wysokość dźwięków może być także regulowana myszą (LPM) przy wyłączonym trybie wpisywania nut.
Wartości nut zmieniamy zaznaczając nutę i wybierając nową wartość przyciskiem lub z klawiatury np. 4.
Zamiana np. ćwierćnuty na ósemkę daje w efekcie wartość ósemki i pauzy ósemkowej. Takiej pauzy nie da się usunąć.
Zamiana na dłuższą wartość odbywa się kosztem nut znajdujących się dalej. Z tego powodu już podczas wpisywania nut warto zadbać o poprawność rytmiczną, by nie były potrzebne korekty.
Wiele elementów graficznych (z palety: Linie, Artykulacje i ozdobniki, Dynamika, Palcowanie) możemy w partyturze przesuwać w wybrane przez nas miejsce.
Należy taki znak wskazać i przeciągnąć myszą (LPM) . Aby przesunięty obiekt przestał być zaznaczony - klikamy w puste miejsce partytury lub naciskamy Esc.
Tryb edycji:
W tym trybie można modyfikować niektóre elementy grafiki nutowej i edytować teksty w partyturze.
Tryb ten włączamy klikając dwukrotnie np. w pole tekstowe, w łuk, kreskę taktową itp. Wyłączamy ten tryb - klikając w puste miejsce partytury lub klawiszem Esc.
W trybie edycji uzyskujemy dostęp do uchwytów regulacyjnych .