Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Wysokość wpisanych nut można łatwo zmieniać za pomocą i . Jest to możliwe zarówno przy włączonym jak i wyłączonym Trybie wprowadzania nut.
Zmiana chromatyczna: lub
Zmiana diatoniczna: Shift+Alt+ lub Shift+Alt+
Zmiana o oktawę: Ctrl+ lub Ctrl+
Zmiana enharmoniczna: J
Kasowanie nuty: Del
Wszelkie korekty mogą dotyczyć pojedynczych nut, a także mniejszych lub większych zaznaczonych fragmentów czy nawet całej partytury. Zobacz Zaznaczanie
Wpisując nuty należy zadbać o poprawność rytmiczną. Błędy rytmiczne są kłopotliwe do usunięcia.
Np. zamiana ćwierćnuty na ósemkę daje w efekcie wartość ósemki i pauzy ósemkowej. Takiej pauzy nie da się usunąć. Zamiana na dłuższą wartość odbywa się kosztem kolejnych nut.
Wartości zmieniamy tak, jak przy wpisywaniu nut - przyciskami na Pasku narzędziowym, cyframi z klawiatury lub klawiszami Q - skrócenie o połowę i W - dwukrotne wydłużenie.
Zmiany tonacji pojawiające się w przebiegu utworu są możliwe za pomocą Palety.
Zaznaczamy takt, od którego ma nastąpić zmiana i klikamy dwukrotnie LPM w komórkę z odpowiednią liczbą znaków w Palecie -> Oznaczenia tonacji . Inny sposób, to przeciąganie za pomocą LPM oznaczenia tonacji z Palety i upuszczanie nad wybranym taktem .
Transpozycję uzyskujemy przez menu Nuty -> Transponuj
Zmiany klucza możemy wprowadzać jak zmiany tonacji i metrum z Palety -> Klucze. Różnica polega na tym, że nowy klucz może pojawić się w dowolnym miejscu taktu. W takim wypadku zaznaczamy nutę, przed którą ma się pojawić nowy klucz klikamy dwukrotnie LPM w wybrany klucz z Palety -> Klucze lub na tę nutę przeciągamy i upuszczamy klucz z Palety .
Zmiany metrum wprowadzamy podobnie jak zmiany tonacji, zaznaczając takt i klikając dwukrotnie LPM w komórkę z wybranym metrum w Palecie -> Oznaczenia metryczne lub przeciągając LPM.
 
 
Sponsorowane przez: Vinella