Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
Graficzne oznaczenia wykonawcze
Oznaczenia graficzne będziemy dodawać do partytury korzystając z zasobów Palety.
Symbole graficzne z Palety dodajemy do partytury zaznaczając miejsce docelowe i klikając dwukrotnie w wybrany symbol z odpowiedniej zakładki.
Przykładowo, aby umieścić znak mf zaznaczamy nutę lub pauzę w takcie i klikamy dwukrotnie w Palecie -> Dynamika komórkę zawierającą znak mf .
W ten sposób dodajemy oznaczenia z Palety -> Dynamika, Artykulacje i ozdobniki, Oddechy i cezury, Palcowanie, Tremola i tremolanda.
Oznaczenia z Palety -> Linie, takie jak łuki, znaki crescendo i diminuendo, volty, przenośniki oktawowe, pedalizacja wymagać będą zaznaczenia obszaru który ma obejmować znak i dwukrotnego kliknięcia w komórkę z odpowiednim znakiem .
Tak wprowadzone oznaczenia z Palety -> Linie mają swoje zakotwiczenia na początku i końcu obszaru i dostosowują swój kształt do zmian wynikających z formatowania. Niezależnie od późniejszych zmian w rozplanowaniu taktów w systemie i systemów na stronie oznaczenia dopasują się do wybranego przy ich tworzeniu zaznaczenia.
Do oznaczeń z Palety -> Linie można też użyć zaznaczania pierwszej i ostatniej nuty wybranego obszaru. W tym celu zaznaczamy pierwszą nutę i z naciśniętym Ctrl ostatnią.
Wstawione do partytury oznaczenia graficzne można przeciągać w wybrane miejsce za pomocą myszy. Przytrzymanie Ctrl podczas przeciągania zapewnia kontrolowane przesunięcie w poziomie. Przytrzymanie Shift daje kontrolowane przesunięcie w pionie. Korekty takie widoczne są w Kontrolerze obiektów jako Przesunięcia pionowe i poziome wyrażone w jednostce sp. Tam też możemy wprowadzać zmiany położenia w formie liczbowej.
Korekty położenia zaznaczonych obiektów możliwe są też za pomocą strzałek na klawiaturze. Każde naciśnięcie strzałki przesunie zaznaczone oznaczenie o 0,1 sp, a z wciśniętym Ctrl o 1 sp.
Informacje o jednostce sp w zakładce Skalowanie.
Niektóre oznaczenia znacznie szybciej można wprowadzać za pomocą klawiatury: łuki - S, crescendo - <,
diminuendo - >. Tak wstawione oznaczenia obejmują obszar do najbliższej nuty .
Zmiany ich długości powinny być wykonane strzałkami z klawiatury z wciśniętym Shift. Końcowy uchwyt tych znaków zacznie wędrować od nuty do nuty. Jednocześnie przesuwa się zakotwiczenie uchwytu widoczne jako brązowa przerywana linia .
W ten sposób edytowane znaki będą prawidłowo zmieniać swój kształt wraz z późniejszymi korektami układu strony czy skalowania. Np. w przypadku łamania pięciolinii dłuższe znaki będą automatycznie dzielone na części, zachowując swoje początkowe i końcowe zakotwiczenie.
Oznaczenia graficzne kopiują się razem z kopiowanymi i wklejanymi taktami.
Niektóre oznaczenia (np. staccato) można dodawać szybciej - od razu do wielu zaznaczonych nut.
Staccato dodać można także z klawiatury: Shift+S
 
 
Sponsorowane przez: Vinella