Instrukcja
  MuseScore 2.3

Wstęp
O MuseScore
Okno programu
Podstawy
Wprowadzanie nut
Korekty zapisu
Zaznaczanie
Kopiowanie i wklejanie
Nowa partytura
Operacje na taktach
Wielogłos
Grupy niemiarowe
Oznaczenia graficzne
Tekst w partyturze
Partie/wyciągi głosów
Korekty edytorskie
Układ strony
Skalowanie
Opcje programu
Odtwarzanie dźwięku
Zapis i eksport
Skróty klawiaturowe
Zadaj pytanie

    Strona dur-moll.pl
 
MuseScore pozwala na przygotowanie profesjonalnych wydruków zapisu nutowego. Program posiada szereg funkcji i ustawień dających użytkownikowi wpływ na ostateczny wygląd partytury, na czytelność układu graficznego. Zależy to m.in. od tego jak gęsto umieszczone będą nuty w taktach, ile taktów znajdzie się w każdym systemie, jak duże będą odstępy między pięcioliniami, jakich rozmiarów będzie grafika nutowa itp.
Rozmieszczenie taktów
MuseScore automatycznie rozmieszcza takty w systemie. Możliwe jest też ręczne przeniesienie zapisu w wybranym miejscu i ustawienie wybranego taktu "od nowego wiersza". Nazwane jest to łamaniem pięciolinii i polega na zaznaczeniu wybranej kreski taktowej i naciśnięciu Enter. Takty od tego miejsca zostaną przeniesione niżej i pojawi się symbol łamania . Łamania pięciolinii usuwamy zaznaczając je i naciskając Delete.
Można też usunąć wszystkie łamania pięciolinii w menu Edytuj -> Narzędzia -> Dodaj/usuń łamania pięciolinii.
Tam też można ustawić stałą liczbę taktów w systemie.
MuseScore automatycznie ustawia odstępy między systemami dla całej partytury zgodnie z wartościami podanymi w menu Style -> Ogólne -> Strona. Rozpoczynając pracę z programem pozostawiamy ustawienia domyślne. Rozplanowując materiał nutowy na stronie można ręcznie powiększyć odstępy między wybranymi systemami i pięcioliniami w systemie wstawiając Dolny odstęp pięciolinii z Palety Łamania i odstępy .
Rozmiar odstępów regulujemy uchwytem po wejściu w Tryb edycji (dwukrotne kliknięcie LPM lub Ctrl+E).
Szerokość wybranych taktów zmniejszamy w menu Układ -> Zmniejsz rozciągnięcie lub z klawiatury  { . Możemy też zwiększać w menu Układ -> Zwiększ rozciągnięcie lub  } .
Możliwa jest ręczna regulacja odstępów między pięcioliniami systemu. Np. w zapisie fortepianowym możemy odsuwać i przybliżać dolną pięciolinię przeciągając ją myszką z naciśniętym Shift. Odbywa się to w całej partyturze.
Układ strony
Format strony - jej rozmiar i orientację w poziomie lub pionie, rozmiary marginesów definiujemy w menu Układ -> Ustawienia strony. Tu znajduje się też ważna sekcja Skalowanie pięciolinii - omówiona w zakładce Skalowanie.
Na rozmieszczenie elementów partytury mamy wpływ za pomocą menu Style -> Ogólne -> Strona. Regulujemy tu przede wszystkim tzw. górny i dolny margines muzyki czyli odstęp między krawędziami strony a pierwszą i ostatnią pięciolinią na stronie. Definiujemy odległości pięciolinii oraz minimalne i maksymalne odległości systemów.
Style
W menu Style znajduje się pokaźny zbiór ustawień dotyczących większości elementów składowych partytury.
Style podzielone są na dwie główne grupy: Ogólne i Tekstowe. Uruchamiając program i tworząc nową partyturę pracujemy ze stylem domyślnym programu. Wprowadzone przez nas zmiany w ustawieniach menu Style dotyczą tylko tej partytury, którą aktualnie formatujemy i są zapamiętywane w pliku razem z jej treścią muzyczną.
Sposobem pozwalającym na korzystanie z własnych ustawień w innych partyturach jest skorzystanie z menu Style -> Zapisz styl. Nasz indywidualny zestaw parametrów z obu grup Ogólnych i Tekstowych zostanie zapisany w pliku z rozszerzeniem *.mss i będzie możliwy do wykorzystania w przyszłości przez menu Style -> Wczytaj styl.
Szablony
Aby indywidualne ustawienia menu Style mogły być wykorzystane w innych partyturach możemy też stworzyć własny szablon, który będzie "pamiętał" nasze parametry. Usuwamy w sformatowanej partyturze wszystkie nuty oraz oznaczenia i zapisujemy pod inną nazwą. Wystarczy, by szablon miał jeden takt.
 
 
Sponsorowane przez: Vinella